al contingut a la navegació Informació de contacte

Llista d'admeses/excloses concurs de mèrits per la selecció d’una plaça dels serveis administratius

Admesos i exclosos selecció de personal laboral temporal, per als serveis administratius

DILLUNS 12 DESEMBRE 2022


De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades, l’article 21.1.g) i h) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i resta de legislació concordant aplicable, i com consta al DECRET 58/2022 de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós, s'ha aprovat la següent llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses en el procés de selecció  per prendre part en el procés de selecció mitjançant concurs de selecció de personal laboral temporal, per als serveis administratius 

ADMESES

46144071E 

39922144D

43730753W

EXCLOSES

38842573N